Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest AgaTomDom Tomasz Szych, ul. Bystrzycka 16, 80-110 Gdańsk
Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji: e-mail: biuro@agatomdom.pl, adres pocztowy: ul. Bystrzycka 16, 80-110 Gdańsk

2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez AgaTomDom Tomasz Szych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. administrowania bazą danych oraz klauzul zgód klientów a także prowadzenia marketingu usług i produktów Villa AgaTomDom B&B, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  a także na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi)
5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne